Tüzük

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :

Derneğin Adı :

Madde 1 - Derneğin adı İSTANBUL KLASİK OTOMOBİLCİLER KULÜBÜ DERNEĞİ’dir.

Derneğin kısa adı “İKOD”dur. Renkleri gri ve beyazdır.

Derneğin Merkezi :

Madde 2 - Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

DERNEĞİN AMACI VE AMACINA İLİŞKİN ÇALIŞMA KONU ve BİÇİMLERİ

Derneğin Amacı :

Madde 3 -    İstanbul Klasik Otomobilciler Kulübü Derneği                

Ülkemizde antika ve klasik otomobil, kamyon, kamyonet, motosiklet ve bilimum motorlu araçlar ve turizm ile ilgili olarak da karavan ve kamp sevgisini, kullanımını ve muhafazasını sağlamak;

 

Üyelerin antika ve klasik motorlu araçları ve bu araçlarla yapılan etkinlikler ile ilgili sorunlarını tesbit etmek, çözüm yolları önermek, bulmak ve yardımcı olmak;

 

Antika ve klasik motorlu araçlar ile yapılan yurtiçi ve yurtdışı aktivitelerde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek;

 

Üyelerini motorlu araçlar ve bu araçlarla yapılan etkinlikler konusunda bilgi sahibi kılmak ve bilgilerini yenileyerek pekiştirmek amacındadır.

 

İstanbul Klasik Otomobilciler Kulübü Derneği; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, hiçbir siyasi kuruluş ve/veya sendikaya üye olamaz, katılamaz ve destekleyemez. İstanbul Klasik Otomobilciler Kulübü Derneği siyaset amacı olarak kullanılamaz. Kullanılmasına da müsaade edilemez.

 Derneğin Amacına İlişkin Çalışma Konu ve Biçimleri :

Madde 4 -    Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için; 

Üyelerin antika ve klasik otomobil ve bu sınıfa giren diğer motorlu araçlar ile ilgili sorunlarını tesbit etmek, öneriler geliştirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlara rapor vermek ve taleplerde bulunmak,

 

Üyelerine antika ve klasik otomobil konusunda karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında yol göstermek, çözümlenmesinde yardımcı olmak öneriler getirmek,

 

Antika ve klasik otomobil konusunda araştırmalar yapmak, anketler yapmak süreli veya süresiz yayınlar çıkarmak, dergiler, broşürler, bültenler çıkarmak, üyelerine veya ilgili kurumlara dağıtımını yapmak,

 

Toplantılar düzenlemek, konferanslar, paneller ve açık oturumlar tertiplemek, sorunları tartışmak ve sonuçlarını açıklamak,

 

Geziler, sergiler düzenlemek, amaçları doğrultusunda bilgi ve belgelerden arşiv oluşturmak, sinema günleri tertiplemek, imza günleri tertiplemek, müze kurmak,

Sportif faaliyetler ve müsabakalar düzenlemek,

 

Üyelerinin eğitimi ve dinlenmesi için lokal açmak, lokal işletmek, işletmeciye vermek,

 

Üyelerinin eğlenmesi ve dinlenmesi için balo, kermes, çay günleri düzenlemek,

 

Üyeleri ile antika ve klasik otomobil sevenlerinin sorunlarının tespiti ve bilgi verilmesi için “Danışma Günleri” tertiplemek,

Dernek binası, antika ve klasik otomobilleri muhafaza etmek, yurtiçi ve yurtdışından otomobil ithalatı ile yedek parça teminini sağlamak ve onarımlarını yapmak ve sosyal faaliyetleri için gayrimenkul satın alma, satmak, kiralamak, 

Amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek ve gelir arttırmak için iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, şirketler ve ortaklıklar  kurmak ve işletmek,  vakıf ve yardımlaşma sandığı kurmak, kurulmuş olanlara ortak olmak,

 Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

 Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, İlgili mevzuat hükümlerine uymak şartıyla, aynı yönde çalışan ulusal ya da uluslararası resmi ya da özel kuruluş ve kişilerle işbirliği yaparak, ortak çalışma programlarına katılmak, yurt içinde ya da dışında süreli ya da devamlı ortak çalışma birimleri oluşturmak.

Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak,

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamındaki faaliyetlere maddi yardımda bulunmak, Yönetim kurulu kararı ile uygun gördüğü kişi veya kişilere ayni ve nakdi olarak eğitim desteğinde bulunmak, gerektiğinde de kurum ve kuruluşlardan bu fon için bağış almak,

 Antika ve klasik otomobil sahibi olmayan gençlerin bu konuyu sevmeleri ve ilgilenmelerini sağlamak için faaliyetlerde bulunmak,

 

Benzeri konularda kurulmuş bulunan diğer dernekler, kurumlar ve kuruluşlar ile görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak ve üye olmak,

 

Üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerinde ortaya çıkabilecek sorunların tesbiti ve çözümü için faaliyetlerde bulunmak,

 

Yurt dışında kurulmuş bulunan otomobil kulüpleri ve üst kuruluşlarının uygulamaları ve çalışmaları hakkında üyelerine bilgi vermek ve gerektiğinde üye temsilcisi olmak,

 

Antika ve klasik otomobillerin ve bu sınıfa giren diğer araçların korunmasını sağlamak.

DERNEK KURUCULARI :

Madde 5 -     Dernek kurucularının Ad ve Soyadları aşağıdadır:                    

                                                                                                                   

Cihan Ceylan - Serkan Okay - İhsan İlker Tayalı

Hakan Arvay - Özdemir Erdinç - Aykut Erdoğan

Mehmet Kösdağ - Hakan Yaşar Enüstün -  Ramazan Semih Enüstün  

 

Cemal Onur - Kemal Akel - Öner Koban - Serdar Genç - Cüneyt Karpuzoğlu

 

Suat Bulut - Özcan Erdinç - Özgür Ulusoy - Zeynep Tayalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA ŞART ve ŞEKİLLERİ

 Üye Olma Hakkı :

Madde 6 -          Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onur ve fahri üyeler için bu koşul aranmaz.

            Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

         Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

         Fahri üyelik, kabul formalitelerine bağlı olmaksızın doğrudan Yönetim Kurulu’nun kararı ile alınır.

         Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Genel kurul kararı ile onur üyesi olarak kabul edilebilir.

                      Derneğe Başkanlık yapmış üyeler otomatikman onur üyesi olurlar.

                      Hiç kimse Derneğe üye olmaya zorlanamaz.

 Üyelikten Çıkma :

Madde 7 -    Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa edecek olan her üye dernek üyelik aidatını ödemekle yükümlüdür. Her üye Dernekten ayrılma isteğini yazılı olarak dernek Yönetim Kuruluna bildirmek koşuluyla dernekten ayrılabilir.

 Üyelikten Çıkarılma :

Madde 8 -    Üyelikten çıkarılmayı gerektiren nedenler aşağıda belirlenmiştir.

Derneğe üye olma hakkını kaybetmek.

Dernek Tüzüğüne aykırı hareket etmek.

Dernek çalışmalarını her ne şekilde olursa olsun ağır biçimde aksatmak ve engellemek.

Üyelik ödentisini zamanında ödememek.

Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tesbiti halinde üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulunca silinir.

Yaşayış biçimi, sosyal ve ahlaki seviyesi, Dernek amaç ve ilkeleri ile bağdaşmaz nitelikte olanlar, Yönetim Kurulu veya Dernek üyelerinin yazılı başvurusu üzerine Disiplin Kuruluna sevk edilirler. Disiplin gerçekleştireceği incelemeler sonucunda hazırladığı raporu Yönetim Kurulu’na sunar, Yönetim Kurulu üye hakkında karar verir ve uygular. 

 

 

Üyelik Hakları :

Madde 9 -    Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Onur Üyeleri istedikleri takdirde aidat verebilirler. Onur Üyelerinin oy hakkı vardır.

 

 

DERNEĞİN ORGANLARI :

Madde 10 - Derneğin organları aşağıda gösterilmektedir.

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu

Disiplin Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ ve TOPLANMA ZAMANI :

Kuruluş Şekli :

Madde 11 - Dernek Genel Kurulu; Dernek Tüzüğü’nün 26. maddesi hükümlerine göre içinde bulunulan yıl aidatını, aynı yılın Şubat ayı sonuna kadar ödemiş, geçmiş yıllardan aidat borcu olmayan; derneğe karşı tüm parasal yükümlülüklerini yerine getirmiş üyelerden oluşur.

Toplanma Zamanı :

Madde 12 -  Genel Kurul üç yılda bir, Kasım ayında olağan toplantı yapar. Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Gündemde ancak olağanüstü toplantıyı gerektiren konular yer alır.

Çağrı Usulü :

Madde 13 -  Yönetim Kurulunun dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tesbit eden liste üzerinden yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı olarak yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı şekilde gazetede yada elektronik posta yolu ile ikinci ilan verilerek üyelere duyurulur. İşbu ikinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

 

 

Toplantı Yeri :

Madde 14 -  Genel Kurul, Dernek merkezinin bulunduğu veya Yönetim Kurulunca, uygun görülen İstanbul ili hudutları dahilinde üye çoğunluğunun sığabileceği yerde yapılır.

Toplantı Yeter Sayısı :

Madde 15 -  Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurulda, dernek tüzüğünün 11. maddesi gereği Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler oy kullanabilir, bu da seçmen oy sayısını belirler.

Madde 16 -     Genel Kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 15. maddesi sağlanmamışsa, durum bir tutanakla tesbit edilir.

                    Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

                     Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve yeteri kadar Katip seçilir.

                     Toplantı sonunda Başkan ve katipler toplantı tutanağını birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Toplantıda Görüşülecek Konular :

Madde 17 -  Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.               

                     Gündem Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA, KARAR ALMA USUL ve ŞEKİLLERİ :

 Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :

Madde 18 -  Aşağıdaki hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

Dernek organlarının seçimi,

Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası,

Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması, kiralanması, inşa ve tefriş edilmesi, tesis kurulması ve bunların bilumum giderlerinin karşılanması hususunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi.

Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Spor Kulübü olarak tescil edilmesi,

Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

Dernek şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve şube kurucularına yetki verilmesi,

Derneğin fesh edilmesi,

Mevzuatta veya dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Onur Üyeliğine kabul eder.

 

 

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri :

Madde 19 -  Oylar gizli ve açık olarak belirlenir. Gizli oylar, Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra, mühürlenmiş ve içi boş bir kaba atılması, toplanan veya oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylama ise genel kurul başkanının belirteceği yöntemle uygulanır. Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemiş ise, geçerli oyların yarıdan bir fazlasını alan aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur. 

YÖNETİM, DENETLEME ve DİSİPLİN KURULLARININ GÖREV ve YETKİLERİ, NE

SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL ve YEDEK ÜYE SAYISI : 

Yönetim Kurulu :

Madde 20 -  Dernek amaçlarının gerçekleşmesi, genel kurul kararlarının yerine getirilmesi ve dernek işlerinin yürütülmesi ile görevli temsil, karar ve yürütme organıdır.                    

Yönetim Kurulu dokuz (9) asil ve beş (5) yedek üye olarak genel kurulca gizli oy ile 3 (üç) yıl için seçilir. 

Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerden birinin veya birkaçının boşalma sayısına göre çağırılması zorunludur. 

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

Dernek tüzüğüne aykırı hareket edenleri uyarmak ve gerektiğinde Disiplin Kuruluna sevk etmek, Tavsiye niteliğinde olan Disiplin Kurulu raporlarını alıp gerekli kararları almak,

Faaliyetlerini yürütebilmek ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerek gördüğü alt komiteleri (Sosyal, Teknik, Arşiv, Motorsiklet ve diğer motorlu araçlar, Basın ve Halkla ilişkiler v.b. gibi) kurmak.

Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmaktır. 

Yönetim Kurulu görev bölümü yaparak, ilk toplantısında Başkan, bir Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Muhasip üyeyi seçilenler arasından belirler. 

Yönetim Kurulu en az ayda bir kere dernek ikametgahında, önceden kararlaştırılan belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur. 

Başkan : Toplantılarda Yönetim Kurulu’na başkanlık eder. Resmi ve özel kuruluşlar nezdinde derneği temsil eder ve imza atar. Başkan olmadığı zamanlarda görevini başkan yardımcısı yürütür.

Genel Sekreter : Dernek kayıt ve yazışmalarıyla ilgili işlemleri yürütür, imza atar. Başkan ve yardımcıları olmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu’na başkanlık yapar.

Muhasip Üye : Dernek gelir ve giderlerini ve tüm mali işlemleri koordine eder. Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreterden birisi ile birlikte mali konularda imza yetkisine sahiptir.

 

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerin Tamamlanamaması :

Madde 21 -  Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.                    

Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.   

Denetleme Kurulu :

Madde 22 -  Denetleme kurulu üç asli ve üç yedek üyeden olmak üzere genel kurulca 3 (üç) yıl için seçilir. Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tesbit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Disiplin Kurulu :

Madde 23 -  Genel Kurulca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul gerekli olduğunda toplanarak, gerek üyelerin başvuruları, gerek yönetim kurulunun şikayetlerini inceler, Yönetim Kurulu’na raporunu sunar. Disiplin Kurulu’nun raporu, tavsiye kararı olup, Yönetim Kurulu tarafından uygulanmasına karar verilir. İlgilinin Genel Kurul nezdinde itiraz hakkı vardır. Disiplin Kurulu kararlarını oy birliğiyle ile alır. Disiplin Kurulu görev süresi 3 (üç) yıldır. 

Başka Organlar :

Madde 24 -  Dernekler başkaca organlar da kurabilir. Ancak bu organlara Genel kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi :

Madde 25 -  Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

 

 GİRİŞ ve YILLIK AİDAT MİKTARI :

 Madde 26 -  Derneğe yeni üye olanlar, üyelik kararının kendilerine bildirilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere giriş bağışı ve içinde bulunulan yılın üye aidatını öderler. Giriş bağışları ve yıllık aidatlar  günün ekonomik koşulları gereği olarak Yönetim Kurulu tarafından her yılın Aralık ayında oy birliği ile saptanır.

 2009 yılı için giriş aidatı 20.00 (Yirmi) TL.

2009 yılı Haziran – Aralık için üye aidatı   50.00 (Elli) TL.

2010 yılı için üye aidatı 100.00 (Yüz) TL’dir.

 Üyelere yıllık aidatları yazı veya bülten ile bildirilir. Yıllık üye aidatı, ait olduğu yılın ilk 60                 (altmış ) günü içinde ödenir. Ait olduğu yılın ilk 90 (doksan) günün içinde yıllık üye aidatını ödemeyen üyelerin üyeliklerine Yönetim kurulu kararıyla son verilebilir. 

Yıl içinde üyelikten ayrılanlara veya Yönetim Kurulu kararı ile üyeliklerine son verilenlere ödenmiş yıllık aidatları geri ödenmez.

 DERNEĞİN GELİRLERİ :

 Madde 27 -  Derneğin gelir kaynakları :

Üye aidatları,

Dernekçe yapılan yayınlardan, tertiplenecek balo, eğlence, panel, konferans, gezi ve tur gibi faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler,

Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

 Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya kuruluşlardan yardım alabilmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan izin alması gereklidir.

Dernek, siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara da yardımda bulunamaz.

DEFTER ve KAYITLARI :

 Madde 28 -   Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki  gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

 4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır Dernek aşağıdaki defterleri tutar;

 

 

GELİR ve GİDERLERDE USUL :

Madde 29 -    Gelir ve gider belgeleri; Dernek gelirleri,  “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

 Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri  “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. 

Alındı Belgeleri  Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri”  yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de    belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden  “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 Madde 30 – BORÇLANMA USÜLLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç   duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ :

Madde 31 -  Derneğin iç denetimi, dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak dernek tüzüğünde “Dernek tüzüğüne göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeterli açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksikliği tamamlamak, üyelere dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleriyle, işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlanarak, genel kurul onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelik hazırlayarak çıkarabilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ : 

Madde 32 -  Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 FESİH HALİNDE MAL VARLIĞINI TASFİYE ŞEKLİ : 

Madde 33 -  Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

                         Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. 

                        Tasfiye ve intikal, mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

 TÜRK MEDENİ KANUNUNUN UYGULANMASI :

 Madde 34 - Dernek tüzüğünde bulunmayan durumlarda, Dernekler kanunu, Türk medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 Madde 35 -  İşbu tüzük 35 ana maddeden oluşmaktadır.

 

 

 

Derneğimize Destek Veren Kuruluşlar

Tasarım & Programlama Nar Bilişim